הפטר בהוצאה לפועל (לפי תיקון מס' 47 ו –  57 לחוק ההוצאה לפועל)

אפתח ואומר, ניתן היה להגיש עד ליום 16.06.2020 בלבד.

הגורם המוסמך ליתן הפטר – רשם ההוצאה לפועל.

התנאים לקבלת הפטר בהוצאה לפועל-

החייב מוגבל באמצעים לפחות 4 שנים.

סך חובותיו אינו עולה על 2,000,000 ₪.

אין לו נכסים בעלי ערך הניתנים למימוש, למעט הכנסה שהוא זכאי לה (במקרים חריגים, תהא לרשם הסמכות לשקול מתן הפטר גם במקרים בהם יש לחייבים נכסים כלשהם, אולם רשאי הרשם להורות על גילום כספי או תשלום נוסף לקופת התשלומים).

ב – 3 שנים האחרונות הוא עמד בצו התשלומים שניתן לו (אלא, אם הרשם שוכנע שמתקיימות נסיבות חריגות בגינן לא עמד בצו התשלומים ואז ניתן לשקול את הבקשה גם אם שולמו רק 18 תשלומים).

ב – 5 שנים האחרונות לא התנהלו בעניינו הליכי פשיטת רגל.

במקרים האלה לא יינתן הפטר בהוצאה לפועל – מתקיימת לגבי החייב עובדה המסייגת מתן הפטר לפי פקודת פשיטת הרגל.

החייב ביצע הענקה או העדפת מרמה שהייתה בטלה כלפי הנאמן בהליכי פשיטת רגל.

מתן ההפטר יגרום לפגיעה כלכלית משמעותית בנושה (כגון, נושה שהחוב כלפיו עולה ע"ס 400,000 ₪).

החלטת הרשם בבקשת ההפטר – אם נדחו התנגדויות או לא הוגשו, רשאי הרשם לתת הפטר, רק לאחר שקיים דיון במעמד החייב וערך לו חקירת יכולת.

משמעות ההפטר – החייב פטור מכול חוב בר תביעה, למעט החובות שאינם בני הפטר לפי פקודת פשיטת הרגל (כגון, חוב המגיע למדינה בשל קנס, חוב על פי התחייבות להימנע מעבירה, חוב שנוצר במרמה, חוב על פי פסק דין למזונות).

איסור פשיטת רגל – חייב שקיבל צו הפטר, לא יהא רשאי להגיש בקשת פשיטת רגל, אלא אם יחלפו 5 שנים מיום מתן צו ההפטר.

הפטר בהוצאה לפועל אל מול הפטר בפשיטת רגל הפטר בפשיטת רגל (לפי סעיפים 61-70 לפקודת פשיטת הרגל )

הגורם המוסמך ליתן הפטר – בית המשפט המחוזי.

הפטר בהוצאה לפועל אל מול הפטר בפשיטת רגלהתנאים לקבלת בפשיטת רגל – מי שהוכרז פושט רגל, רשאי לבקש הפטר בכל עת, ובלבד שחלפו 6 חודשים מיום צו הכינוס (לפני כן, ניתן להגיע להסדר/פשרה להפטר מחובות ב – 3 נקודות של ההליך: עוד בטרם ניתן צו כינוס, לאחר שניתן צו כינוס ולפני שהוכרז כפושט רגל, או לאחר שהוכרז כפושט רגל).

במקרים האלה רשאי בית המשפט לסרב ליתן הפטר בפשיטת רגל או להתלותו בתנאים –

פושט הרגל הורשע בעבירה הנוגעת לפשיטת הרגל.

מתקיימת לגבי החייב עובדה המסייגת מתן הפטר (כגון, חוסר תום לב מובהק, התנהלות כלכלית לא אחראית).

העברת מרמה.

החלטת בית המשפט המחוזי בבקשת ההפטר – בתום הדיון רשאי בית המשפט ליתן לחייב צו הפטר חלוט או מותנה.

משמעות ההפטר – החייב פטור מכול חוב בר תביעה, למעט החובות שאינם בני הפטר (כגון: חוב המגיע למדינה בשל קנס, חוב על פי התחייבות להימנע מעבירה, חוב שנוצר במרמה, חוב על פי פסק דין למזונות).

איסור פשיטת רגל – חייב שקיבל צו הפטר, לא יהא רשאי להגיש בקשת פשיטת רגל, אלא אם יחלפו 5 שנים מיום מתן צו ההפטר.

למידע נוסף השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם