בחדלות פירעון, בניגוד להליך פשיטת הרגל הישן, אין צו הכרזה הכרזה על חייב כחדל פירעון.

במקומו ניתן צו לשיקום כלכלי אשר במסגרתו תושת עליו תכנית פירעון אשר תקבע בהתאם ליכולותיו הכלכליות והיקף נכסיו של היחיד.

ככלל, השלב האחרון בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), הוא מתן צו המהווה תוכנית לפירעון (החזר) החובות לנושים ולשיקומו הכלכלי של החייב

הצו, המכונה "צו לשיקום כלכלי", ניתן לחייב בתנאי שעמד בתנאי הצו לפתיחת הליכים (השלב הראשון בהליכים)

ככלל, שלב השיקום הכלכלי נמשך כ-3 שנים ולאחריו, אם החייב יעמוד בתנאים שייקבעו בצו, הוא יוכל לקבל הפטר (פטור מחובות)

  • ישנם מקרים, בהם חייב יוכל לקבל הפטר מיד כשניתן הצו לשיקום כלכלי (הפטר לאלתר) וההליכים יסתיימו באותו הרגע.

ראוי להדגיש כי על בקשת הפתיחה בהליכי חדלות פירעון לכלול פירוט על מצבו הכלכלי של החייב, לרבות נכסיו, התחייבויותיו והכנסותיו. לאחר מכן יבחן בית המשפט את העתירה ויקבע אם לפתוח בהליכי חדלות פירעון או לא. אם יחליט בית המשפט לפתוח בהליכי חדלות פירעון, הוא ייתן צו לשיקום כלכלי. צו זה יקבע תכנית פירעון לחייב בהתבסס על יכולותיו הפיננסיות והיקף נכסיו. החייב יידרש לשלם תשלומים שוטפים בגין חובותיו, וניתן לעקל את נכסיו ולמכור אותם כדי לסייע בפרעון נושיו. בשלב השיקום הכלכלי, החייב יהיה במעקב צמוד על ידי נאמן מטעם בית המשפט. הנאמן יהיה אחראי לפקח על תכנית הפירעון ולוודא שהחייב מקיים את הוראות בית המשפט. כמו כן יידרש החייב להגיע לפגישות עם הנאמן ולמסור עדכונים שוטפים על מצבו הכלכלי.

לאחר סיום שלב השיקום הכלכלי, עשוי החייב להיות זכאי להפטר, המהווה פטור מחובותיו. אולם הפטר זה אינו אוטומטי ועל החייב לעמוד בתנאים מסוימים על מנת לזכות. תנאים אלו עשויים לכלול ביצוע כל התשלומים הנדרשים במסגרת תכנית הפירעון ושיתוף פעולה עם הנאמן לאורך כל הליכי חדלות הפירעון. במקרים מסוימים עשוי החייב להיות זכאי להפטר מיידי עם מתן צו השיקום הכלכלי. הדבר זמין בדרך כלל רק במקרים בהם לחייב יש מעט נכסים והכנסתו מתחת לסף מסוים.