הליך שכבר לא קיים, המסלול היחיד הינו פתיחת הליך חדלות פירעון (כפי שצוין בסעיף קודם). כל אדם שטוען שאדם אחר חב לו בחוב כלשהו, כלומר – נושה, רשאי לדרוש שיינתן לו צו לפתיחה בהליכי חדלות פירעון (או בשמם הקודם, הליכי פשיטת רגל) כנגד החייב. מטרתו של הנושה במסגרת פתיחת ההליכים כנגד החייב, הינה לזכות בחובו בחזרה (בין אם מדובר בכספים ובין אם מדובר ברכוש), ככל שהדבר אפשרי.

באופן כללי, יינתן הצו בתנאי שהחייב אכן מצוי בחדלות פירעון, וכי חובותיו לא שולמו במועדם. נושים יכולים לפתוח אף בהליכי גביה אחרים, כמו פתיחת תיק בהוצאה לפועל. כפי שהבהרנו בסעיף הקודם, נושים רשאים לפתוח תיקי חדלות פירעון נגד אנשים (ולא נגד תאגידים), אשר חייבים סכום כסף באחד מן המקרים הבאים. ראשית, על החוב להיות בשיעור של 80,618.22 ש"ח לכל הפחות, נכון לשנת 2023. במידה שאין מחלוקת על קיום החוב ועל גובהו, ולחייב אין זכות קיזוז או כל סיבה אחרת אשר מצדיקה את אי תשלומו של החוב, יש אפשרות להגיש בקשה נגד החייב. זאת, במידה שהתקיימו כלל התנאים הבאים. תחילה, על הנושה למסור לחייב בקשה לתשלום החוב. שנית, בבקשה יש לציין שאם החייב לא ישלם את החוב במועד אשר נקוב בבקשה, בכוונתו של הנושה להגיש כנגד החייב בקשה לפתיחה בהליכי חדלות פירעון.

במידה שהחוב לא שולם בתום ארבעים וחמישה ימים לאחר מסירתה של הדרישה, הנושה רשאי להגיש בקשה לפתיחה בהליכי חדלות פירעון בתוך שלושה חודשים מהיום שבו מסר לחייב את בקשת התשלום. במקרים אחרים, ישנה אפשרות להגיש בקשה לפתיחה בהליכי חדלות פירעון במידה שהחוב נקבע בפסק דין של בימ"ש, והחייב נמנע מתשלום החוב במשך שלושים יום מהמועד שבו קיבל את פסק הדין או המועד שנקבע בפסק הדין. לחלופין, במידה שהחייב שילם אך חלק מן החוב אך יתרת החוב שטרם שולמה עולה על 80,618.22 ₪, הרי שהנושא רשאי להגיש בקשה לפתיחה בהליכי חדלות פירעון.