איחוד תיקים – פתרון לחייב

איחוד תיקים הינו פתרון המוצע לחייב אשר מתנהלים כנגדו מספר תיקי הוצאה לפועל. במקרה כזה, יכול החייב לבקש מרשם ההוצאה לפועל לאחד את כל התיקים המתנהלים כנגדו (למעט תיקים מסוימים). בקשה זו תוגש על ידי החייב בלשכה שבה נפתחו כנגדו מרבית מתיקי ההוצאה לפועל, כאשר אליה יצרף תצהיר לשאלון כתב ויתור על סודיות.

איחוד התיקים מאפשר הסדרה מרוכזת של החובות בהוצאה לפועל. מטרת האיחוד, להקל על החייב הנתון ללחצים המושתים עליו על ידי כל אחד מנושיו, דבר אשר יש בו כדי לאפשר לחייב לשלם לכל נושיו, על פי צו תשלומים שייפרס לתקופה סבירה, בהתאם ליכולתו הכלכלית בפועל.

איחוד תיקים

חייב רשאי לבקש איחוד של כל תיקי ההוצאה לפועל התלויים כנגדו, למעט תיקי מזונות, תיק שאינו כספי וכן תיק שהועבר לבית המשפט בשל התנגדות לביצוע שטר וטרם ניתנה הכרעה סופית בתיק זה.

זה המקום לציין, כי עצם הגשת בקשת האיחוד אינה מפסיקה או משהה את ההליכים שנקטו הזוכים נגד החייב או נגד חייבים אחרים באותם תיקים (אלא אם רשם ההוצאה לפעול החליט אחרת מטמ"ש, לאחר שהצדדים קיבלו הזדמנות להעלות טענות, רשאי הרשם להורות על הפסקה או השהייה של ההליכים למשך 60 ימים ולעיתים אף מתנה זאת במתן ערובה).

חרף האמור, חשוב להבהיר כי מרגע שהגיש החייב את בקשתו לאיחוד תיקים, יורה רשם ההוצאה לפועל על עיכוב יציאתו של החייב מן הארץ.

התנאים לאיחוד תיקים

בקשה לאיחוד התיקים, תידון ע"י רשם ההוצאה לפועל רק בהתקיים כל התנאים המפורטים להלן:

  1. החייב צירף לבקשתו תצהיר בדבר מצבו הכלכלי וכן כתב ויתור על סודיות, המאמתים את פרטי הבקשה.
  2. בעת הגשת הבקשה שילם החייב 3% לפחות מיתרת החובות בתיקים התלויים ועומדים כנגדו.
  3. בנוסף ל – 3% (לפחות) אותם שילם החייב מיתרת חובותיו, שילם החייב  3% בכל חודש, מיום הגשת הבקשה ועד להחלטת הרשם בבקשתו.

רשם ההוצאה יורה על איחוד התיקים, רק במקרים המפורטים להלן:

  1. הרשם ערך חקירת יכולת לחייב, ממנה למד הרשם כי החייב יכול לפרוע את חובותיו בכל התיקים התלויים כנגדו תוך אחת מהתקופות המפורטות להלן:
  • תוך שנתיים – אם סכום החוב אינו עולה על 20,000 ₪.
  • תוך שלוש שנים – אם סכום החוב הוא בין 20,000 ₪ ל – 100,000 ₪.
  • תוך ארבע שנים – אם סכום החוב עולה על 100,000 ₪.
  1. החייב יוכל לפרוע את חובותיו בכל התיקים התלויים ועומדים כנגדו בפרקי זמן ארוכים יותר מהמפורטים לעיל, מטמ"ש או אם הסכימו לכך כל הזוכים.

זה המקום לציין, כי במידה והרשם קבע כי החייב יכול לפרוע את חובותיו בפרקי זמן ארוכים יותר ולא הסכימו לכך כל הזוכים, יקבע רשם ההוצאה לפועל כי החייב מוגבל באמצעים (במקרה זה, רשאי הרשם להטיל עליו הגבלות).

לאחר שהורה רשם ההוצאה לפועל צו האיחוד, רשאי הרשם להורות על הפסקה או השהייה של כל ההליך שננקט בתיקים שעליהם חל צו האיחוד והוא רשאי להתנות זאת בתשלום או במתן ערובה מטעם החייב.

צירוף תיקים לתיק איחוד

כאשר נפתח נגד חייב תיק נוסף, לאחר שהוגשה בקשת האיחוד, על החייב להודיע על כך מידית ובכתב לרשם ההוצאה לפועל שבלשכתו הוגשה בקשת האיחוד – והתיק יצורף לבקשה.

כאשר נפתח נגד חייב תיק נוסף, לאחר שניתן צו האיחוד, יצרף אותו רשם ההוצאה לפועל לצו האיחוד ע"פ תנאים שיקבע, והוא רשאי לשנות את הצו או תנאיו, לאחר שהצדדים קבלו הזדמנות להעלות טענות.

יובהר, ככל ורשם ההוצאה לפועל יניח כי צירוף התיק הנוסף עשוי לפגוע בכושר הפירעון של כל חובותיו האחרים (בתיק האיחוד), לא יצורף התיק הנוסף לתיק האיחוד.

איחוד תיקים אוטומטי

כאשר חייב הוכרז "מוגבל באמצעים" וכנגדו תלויים מספר תיקים, ייתן רשם ההוצאה לפועל צו לאיחוד התיקים, חרף העובדה שלא התקיימו התנאים בהם נדרש היה לעמוד לו היה מבקש איחוד תיקים מבלי שהוכרז "מוגבל באמצעים".

יובהר, כי הליך איחוד התיקים מתאים לחייב בעל יכולת פירעון המאפשרת לו לשלם 3%  לפחות מיתרת חובותיו בתיקים העומדים ותלויים כנגדו וזאת בנוסף ל – 3% אותם שילם בכל חודש עד להחלטה בבקשתו לאיחוד התיקים, כך שלעיתים הליך האיחוד עשוי להתאים לחייבים מסוימים פחות מהליך של "מוגבל באמצעים", הואיל ובאפיק של מוגבל באמצעים נקבע התשלום החודשי ביחס ליכולתו הכלכלית של החייב. יחד עם זאת, חשוב לזכור, כי מנגד להליך האיחוד יתרון בולט על פני הליך של "מוגבל באמצעים", והוא הפטר מהחובות תוך תקופה קצובה ומוגדרת מראש.

איחוד תיקים בהוצאה לפועל

למידע נוסף השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם