הפטר בהוצאה לפועלהפטר בהוצאה לפועל

בהתאם לתיקון מס' 47 לחוק ההוצאה לפועל , רשם ההוצאה לפועל, רשאי לבקשת חייב, ליתן לחייב צו הפטר מחובותיו בני ההפטר, בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

  1. החייב עומד בצו התשלומים ב – 3 שנים האחרונות (ישנם מקרים שהרשם נותן הפטר גם כשהחייב לא עמד בצו תשלומים, ובלבד שהרשם שוכנע כי החייב לא עמד בצו התשלומים בשל הרעה של ממש במצבו הכלכלי וכי אין מדובר בחוסר תום לב בהתנהגותו, או בשל נסיבות חריגות אחרות שיירשמו).
  2. החייב מוגבל באמצעים לפחות ב – 4 שנים שקדמו לבקשת ההפטר.
  3. במהלך ה – 5 שנים שקדמו לבקשת ההפטר, לא ניתן כנגד החייב צו בפשיטת רגל, החייב לא הגיש במהלך תקופה זו בקשה פשיטת רגל, ואין בקשה פשיטת רגל תלויה ועומדת כנגד החייב.
  4. נכון למועד הגשת בקשת ההפטר, עמדו חובותיו של החייב (לרבות חובות שאינם בני הפטר) ע"ס שאינו עולה על 800,000 ₪.
  5. אין לחייב נכסים בעלי ערך הניתנים למימוש/עיקול וכד', למעט משכורת, קצבה או הכנסה אחרת שהוא זכאי לה.

בקשת ההפטר תכלול את המסמכים הבאים (סעיף 69 י'(5) לחוק ההוצאה לפועל):

  1. תצהיר – המלמד כי מתקיימים כל התנאים למתן צו הפטר וכי אין סייגים למתן צו ההפטר (כמופרט בסעיף סעיף 69 י'(4) לחוק ההוצאה לפועל). בתצהיר זה יפרט החייב את כל נכסיו, חובותיו (לרבות החובות שאינם בני הפטר), הוצאותיו ונושיו.
  2. רשימת נושים – הכוללת פרטי התקשרות עדכניים עמם.
  3. ההעתקה של ההחלטה להכריז על החייב כמוגבל באמצעים בצירוף העתק מכל חקירות היכולת שנערכו לחייב לאחר הכרזתו כמוגבל באמצעים.
  4. כתב ויתור על סודיות.

לסיכומו של עניין, צו ההפטר לפי תיקון מס' 47 לחוק ההוצאה לפועל, מסמיך את רשמי ההוצאה לפועל ליתן הפטר לחייבים מוגבלים באמצעים. ההסדר קובע תנאי סף מחמירים שאינם  נדרשים לשם קבלת הפטר לפי פקודת פשיטת הרגל, והוא חל על חייבים בעלי חובות של עד 800,000 ₪.

זה המקום להדגיש כי חייב מוגבל באמצעים יהא זכאי לקבל את אותו הפטר שהיה זכאי לקבל אילו פנה להליכי פשיטת רגל, כלומר, יהא פטור מכל חוב בר הפטר, לרבות חובות שלא הוגשו לגבייה בהוצאה לפועל.

חשוב להדגיש, כי יש למהר בהגשת בקשות שכאלה, שכן בקשות לפי הליך זה ניתן להגיש עד ליום 05.09.2018 בלבד.

למידע נוסף השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם