חייב מוגבל באמצעים

חייב מוגבל באמצעים, הוא חייב שהגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל בלשכה בה נפתחו מרבית מתיקי ההוצאה לפועל כנגדו (בצירוף תצהיר לשאלון וכתב ויתור על סודיות), לפרוס בצו תשלומים את חובותיו לתקופה העולה  על אחת התקופות המפורטות להלן:

 1. שנתיים – אם סכום החוב אינו עולה על 20,000 ₪.
 2. שלוש שנים – אם סכום החוב הוא בין 20,000 ₪ ל – 100,000 ₪.
 3. ארבע שנים – אם סכום החוב עולה על 100,000 ₪.

מן האמור עולה, כי חייב מוגבל באמצעים זה חייב שאין ביכולתו לפרוע את החוב במשך התקופות המפורטות לעיל (חייב שמסוגל לפרוע את החוב בממסגרת תקופות אלה – לא יוכרז כמוגבל באמצעים).

מוגבל באמצעיםזה המקום לציין, כי חייב אשר חובו הפסוק נבע ממזונות המגיעים לפי פסק דין למזונות, לא יוכרז כחייב מוגבל באמצעים.

מרגע ההכרזה על החייב כמוגבל באמצעים, יקבע הרשם צו תשלומים בעניינו, לפי בקשתו, עד לבדיקת יכולתו הכלכלית של החייב (לאחר בדיקת היכולת, ייקבע צו תשלומים סופי), ורשאי הוא בצו הזמני להטיל עליו את ההגבלות המפורטות להלן:

 1. עיכוב יציאתו של החייב מן הארץ.
 2. הגבלת החייב כלקוח מוגבל מיוחד (ע"פ חוק שיקים ללא כיסוי).
 3. הגבלת החייב מלעשות שימוש בכרטיס חיוב.
 4. הגבלת החייב מייסוד תאגיד/בעל עניין בתאגיד (אלא באישור הרשם).

הפטר לחייב מוגבל באמצעים

בהתאם לתיקון מס' 47 לחוק ההוצאה לפועל , רשם ההוצאה לפועל, רשאי לבקשת חייב, ליתן לחייב צו הפטר מחובותיו בני ההפטר, בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

 1. החייב עומד בצו התשלומים ב – 3 שנים האחרונות (ישנם מקרים שהרשם נותן הפטר גם כשהחייב לא עמד בצו תשלומים, ובלבד שהרשם שוכנע כי החייב לא עמד בצו התשלומים בשל הרעה של ממש במצבו הכלכלי וכי מדובר בהתנהגות שבתום לב, או בשל נסיבות חריגות אחרות שיירשמו).
 2. החייב מוגבל באמצעים לפחות ב – 4 שנים שקדמו לבקשת ההפטר.
 3. במהלך ה – 5 שנים שקדמו לבקשת ההפטר, לא ניתן כנגד החייב צו בפשיטת רגל, החייב לא הגיש במהלך תקופה זו בקשה פשיטת רגל, ואין בקשה פשיטת רגל תלויה ועומדת כנגד החייב.
 4. נכון למועד הגשת בקשת ההפטר, עמדו חובותיו של החייב (לרבות חובות שאינם בני הפטר) ע"ס שאינו עולה על 800,000 ₪.
 5. אין לחייב נכסים בעלי ערך הניתנים למימוש/עיקול וכד', למעט משכורת, קצבה או הכנסה אחרת שהוא זכאי לה.

בקשת ההפטר תכלול את המסמכים הבאים (סעיף 69 י'(5) לחוק ההוצאה לפועל):

 1. תצהיר – המלמד כי מתקיימים כל התנאים למתן צו הפטר וכי אין סייגים למתן צו ההפטר (כמופרט בסעיף סעיף 69 י'(4) לחוק ההוצאה לפועל), כאשר בתצהיר זה יפרט החייב את כל נכסיו, חובותיו (לרבות החובות שאינם בני הפטר), הוצאותיו ונושיו.
 2. רשימת נושים – הכוללת פרטי התקשרות עדכניים עמם.
 3. ההעתקה של ההחלטה להכריז על החייב כמוגבל באמצעים בצירוף העתק מכל חקירות היכולת שנערכו לחייב לאחר הכרזתו כמוגבל באמצעים.
 4. כתב ויתור על סודיות.

לסיכומו של עניין, הסדר ההפטר לפי תיקון מס' 47 לחוק ההוצאה לפועל, מסמיך את רשמי ההוצאה לפועל ליתן הפטר לחייבים מוגבלים באמצעים. ההסדר קובע תנאי סף מחמירים שאינם  נדרשים לשם קבלת הפטר לפי פקודת פשיטת הרגל, והוא חל על חייבים בעלי חובות בסכום של עד 800,000 ₪.

זה המקום להדגיש כי חייב מוגבל באמצעים יהא זכאי לקבל את אותו הפטר שהיה זכאי לקבל אילו פנה להליכי פשיטת רגל, כלומר, יהא פטור מכל חוב בר הפטר, לרבות חובות שלא הוגשו לגבייה בהוצאה לפועל.

חשוב להדגיש, כי יש למהר בהגשת בקשות שכאלה, שכן בקשות לפי הליך זה ניתן להגיש עד ליום 05.09.2018 בלבד.

למידע נוסף השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם