עיכוב הליכים בהוצאה לפועל

חוק ההוצאה לפועל מקנה לרשם ההוצאה לפועל סמכות לעכב הליכים רק במקרים המפורטים להלן:

 1. כאשר החייב טוען טענת פרעתי – יעכב הרשם את ההליכים רק מטעמים מיוחדים.
 2. אם אחד הצדדים הודיע כי בכוונתו להגיש ערעור, ערר, בקשת רשות ערעור, במקרה כזה רשאים רשם ההוצאה לפועל או בית המשפט שידון בערעור, לעכב את ההליכים.
 3. ככל שישנו צד ג' הטוען לזכויות שיש לו במקרקעין שעוקלו במסגרת הליכי ההוצל"פ, והם אינם רשומים בטאבו, רשאי רשם ההוצל"פ לעכב את מכירתם של המקרקעין, על מנת לאפשר לצד ג' לפנות לבית המשפט בעניין זכותו במקרקעין.
 4. במידה ואדם (כל אדם) נפגע מהחלטת רשם ההוצאה לפועל בדבר שאלת הבעלות על מיטלטלין שעוקלו, יהא רשם ההוצאה לפועל רשאי לעכב את ביצוע מכירת הנכסים שעוקלו, על מנת לאפשר לאדם זה לפנות לבית המשפט לעניין שאלת זכותו בנכסים המעוקלים.
 5. רשם ההוצאה לפועל רשאי לעכב הליכים במידה שחייב הגיש באיחור התנגדות לביצוע שטר או התנגדות לתביעה על סכום קצוב.

עיכוב הליכים אוטומטי מבלי שהוגשה כל בקשה בעניין

במקרה זה, מורה רשם ההוצאה לפועל על עיכוב הליכים, שמשמעותו שלא ניתן לבצע הגבלות, עיקולים או צווים הרובצים על תיק ההוצל"פ, כגון: צו מאסר, החזקה ושימוש בדרכון, אחזקה ושימוש ברישיון נהיגה, עיכוב יציאה מן הארץ וכד'.

במקרים המפורטים להלן, אין לרשם ההוצאה לפועל שיקול דעת והוא חייב להורות על עיכוב הליכים:

 1. החייב הגיש התנגדות לביצוע שטר במועד.
 2. החייב הגיש התנגדות לתביעה על סכום קצוב במועד.
 3. רשם ההוצאה לפועל פנה לבית המשפט שנתן את פסק הדין שהוגש לביצוע, על מנת לקבל הבהרה לגבי האמור בפסק דין.
 4. בין החייב לזוכה הוסכם על הסדר תשלומים (שלא במסגרת הליכי ההוצאה לפועל), כאשר באחריות הזוכה לעדכן את לשכת ההוצאה לפועל בדבר ההסדר.
 5. כאשר מדובר בהליכים למימוש משכנתא של דירת מגורים והחייב הודיע כי ברצונו למכור בעצמו את דירת המגורים לצורך פירעון החוב.
 6. כאשר מדובר בהליכים למימוש משכנתא של דירת מגורים ורשם ההוצאה לפועל מינה כונס נכסים לדירה, ותוך 90 ימים מיום מינוי כיונס הנכס פרע החייב את החוב או מחציתו (ובלבד שהבטיח את פירעון המחצית השנייה בתוך 180 ימים – להנחת דעתו של הרשם).

ביטול הגבלות בהוצאה לפועל

סוגי ההגבלות:

 1. הגבלה מלקבל, לחדש או להחזיק דרכון.
 2. עיכוב יציאה מן הארץ.
 3. לקוח מוגבל מיוחד.
 4. הגבלה מלעשות שימוש בכרטיסי חיוב.
 5. הגבלה על ייסוד תאגיד/הגלה היות בעל עניין בתאגיד והפסקת כהונתו.
 6. הגבלה מלקבל, להחזיק ולחדש רישיון נהיגה.

התראה על הכוונה להטיל הגבלה:

סעיף 66ג לחוק ההוצאה לפועל קובע, כי ההגבלה תיכנס לתוקף רק לאחר שמנהל לשכת ההוצאה לפועל שלח לחייב בדואר התראה וחלפו 30 ימים מיום המצאתה לחייב. ההגבלה האמורה תצוין בהתראה והיא תיכנס לתוקף בתום 30 ימים מיום המצאתה, אלא אם כן ייפרע חוב, או שהחייב יתייצב לחקירת יכולת בלשכת ההוצאה לפועל  ויעמוד בנטל השכנוע בפני רשם ההוצאה לפועל, כי הוא אינו בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו.

זה המקום לציין, כי לרשם ההוצאה לפועל שיקול דעת רחב מאוד בכל דבר הקשור בהטלתן או ביטולן של ההגבלות.

ס' 66ד(ב) לחוק ההוצאה לפועל קובע, כי "רשם ההוצאה לפועל רשאי לבטל הגבלה שהטיל, מיוזמתו או לבקשת החייב, ורשאי הוא להתנות את הביטול במתן ערובה להנחת דעתו, אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות העניין".

ביטול הגבלה:

סעיף 66ד לחוק ההוצאה לפועל קובע תנאים לביטול הגבלה:

 1. נפרע החוב, תבוטל ההגבלה שהוטלה על החייב.
 2. רשם ההוצאה לפועל רשאי לבטל הגבלה שהטיל, מיוזמתו או לבקשת החייב, ורשאי הוא להתנות את הביטול במתן ערובה להנחת דעתו, אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות העניין.
 3. רשם ההוצאה לפועל יורה על ביטול הגבלה אם נוכח כי החייב מקיים הוראות של צו תשלומים או הוראות הסכם בינו לבין הזוכה לעניין פירעון החוב.

בוטלה הגבלה כאמור בסעיף קטן זה, רשאי רשם ההוצאה לפועל להטילה מחדש, מיוזמתו או לבקשת הזוכה, אם נוכח כי החייב הפסיק לקיים את הוראות הצו או ההסכם (הגבלה שהוטלה מחדש לפי סעיף קטן זה תיכנס לתוקף בלא צורך במשלוח התראה לפי סעיף 66ג).

 1. בוטלה הגבלה על חייב, תמציא לשכת ההוצאה לפועל מיד, ולא יאוחר מתום 24 שעות מעת ביטולה, הודעה על כך לגורמים הנוגעים בדבר, לפי העניין, וכן תשלח הודעה על כך לחייב ולזוכה."

הטלת הגבלה על רישיון הנהיגה בעניינו של חייב נכה ובעניינו של חייב העובד כנהג

סעיף 66א(6) קובע, כי: "הגבלה זו לא תוטל אם שוכנע כי הטלתה עלולה לפגוע פגיעה ממשית בעיסוקו של החייב וביכולתו לשלם את החוב או שרישיון הנהיגה חיוני לחייב, עקב נכותו או עקב נכות בן משפחה התלוי בו ; לעניין זה יראו את מי שהוטלה עליו הגבלה מלהחזיק רישיון נהיגה כמי שרישיון הנהיגה שלו פקע מחמת אי תשלום אגרה".

ככל ומדובר בחייב העובד כנהג – תבוטל ההגבלה, ובלבד שמדובר בפגיעה ממשית בעיסוק וביכולת לשלם את החוב על מנת שההגבלה לא תוטל.

ככל ומדובר בחייב הסובל מנכות – תבוטל ההגבלה, ובלבד שרישיון הנהיגה חיוני עקב נכותו או נכות בן משפחה תלוי בו.

הטלת צו עיכוב יציאה מן הארץ

בערעור שהתקיים בעניין עיכוב יציאת חייב מן הארץ, בעש"א 7280-08-14 זהרוביץ נ' רדעי ואח', נקבע ע"י כב' השופט עודד מאור,  כי מכוח חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, רשאי כל אדם לצאת מן הארץ באופן חופשי, אולם, יש לאזן בין זכות החייב לצאת מן הארץ לזכות הנושים לגבות את קניינם, ועל כן  יש לבחון את ביטולו של צו העיכוב, בכפוף לביטחונות וערבויות ראויות ומתאימות.

הדרכים המומלצות לביטול הגבלות

 1. די בהגבלה בתיק אחד כדי להשפיע על ייתר התיקים, ועל כן, ראוי לשקול בקשה לאיחוד תיקים הנתמכת בהצעה לתשלום, בצירוף שאלון, כתב ויתור על סודיות ומסמכים, ביצוע תשלום ראשון ובמקביל הגשת בקשה לביטול הגבלה (לרוב על רישיון הנהיגה, הואיל ויתר ההגבלות בלאו הכי תוטלנה מכוח ההכרזה על איחוד התיקים).
 2. כאשר נוכח רשם ההוצאה לפועל, כי אין תועלת בניהול הליכי הוצאה לפועל נגד החייב וסבר כי בנסיבות העניין יהיה בפנייה להליכי פשיטת רגל כדי להביא תועלת, רשאי (ואף מומלץ) כי החייב יגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל, לעכב את ההליכים התלויים ועומדים כנגדו מכוח סעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל.
 3. במידה וחייב החליט לפנות להליך פשיטת רגל, מומלץ להגיש בקשה לבית המשפט לביטול הגבלות הרובצות עליו, וזאת מכוח סעיף 22(א) לפקודת פשיטת הרגל, כאשר אליה יצרף אליה אסמכתא המלמדת כי אכן הוגשה בקשה להליך פשיטת רגל.
 4. חייב, שתלוי ברישיון הנהיגה שלו לצורך פרנסתו, ימציא אסמכתא מעסיקו, המלמדת כי ההגבלה פוגעת פגיעה של ממש בעיסוקו.
 5. חייב הסובל מנכות ותלוי ברישיון הנהיגה שלו בשל מגבלתו, ימציא אסמכתא מגורם מקצועי כגון הרופא המטפל, המוסד לביטוח לאומי וכד', בה יפורטו נחיצות רישיון הנהיגה והמגבלה הצפויה בשל היעדר רישיון נהיגה. עוד מומלץ כי החייב ייתן הצעה לתשלום החוב תוך צירוף שאלון ומסמכים.
 6. הגבלה (עונשית) על חשבון בנק לצורך פתיחת חשבון, ניתן לבקש לבטל, ובלבד שהחייב ייתן הצעה לתשלום ויחל בביצוע התשלום, במקרה כזה, דומה כי ההגבלה בבנק ישראל תוסר ללא תנאים.
 7. במצב דברים בו מבקשים לבטל עיכוב יציאה מן הארץ ו/או לבטל הגבלה, החזקה או חידוש דרכון, מומלץ ליתן הסבר מפורט בדבר הצורך ביציאה, יעד היציאה, תאריכי היציאה, הגורם הממן את טיסה, שהות, מחיה וייתר ההוצאות הכרוכות ביציאה מן הארץ, כאשר לאלה יצורפו אסמכתאות המאמתות האמור, וכן הצעה לתשלום החוב בצירוף כתבי ערבות של 2 ערבים.
 8. כאשר מדובר ביציאה לצורך עבודה, יש להמציא אישור בצירוף אסמכתא מטעם המעסיק בדבר הצורך ביציאה מן הארץ, וכן הצעה לתשלום החוב בצירוף כתבי ערבות של 2 ערבים.
 9. כאשר מדובר ביציאה לצורך טיפול רפואי, יש להמציא אישור בצירוף אסמכתא מטעם הרופא המטפל/המוסד הרפואי המטפל, וכן הצעה לתשלום החוב בצירוף כתבי ערבות של 2 ערבים.
 10. ככל וקיימת הסכמה של הצד שכנגד ליציאת החייב מן הארץ, יש לצרפה.
 11. בנוסף, בכל המקרים האמורים, מומלץ לצרף מסמכים תומכים כגון: שאלון, כתב ויתור על סודיות וכד', והכל על מנת שאלה יישפכו אור על תום לבו של החייב שעה שהגיש הבקשה.

>> לפרטים נוספים חייגו: 077-670-7389 ואנחנו נשמח לעמוד לשרותכם <<

למידע נוסף השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם