תיקון מס' 57 ( תשע"ח-2018 – ) לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז -1967

לאחרונה, אישרה מליאת הכנסת בקריאה שניה ושלישית תיקון לחוק הוצאה לפועל המרחיב את
התנאים למתן הפטר לחייבים מוגבל באמצעים.
תיקון 57 למעשה הוא תיקון מורחב )לתיקון 47 לחוק ההוצאה לפועל(, המסדיר מתן הפטר לחייב
מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל.
השינויים החדשים מטיבים על החייבים ומקלים על מתן ההפטר למתאימים, כמפורט להלן:

1 .הוארך תוקפו של מסלול ההפטר בהוצאה לפועל בשנה נוספת – עד לספטמבר 2019
)במקום ספטמבר 2018 כפי שנקבע בתיקון 47.)

2 .ריכוך תנאי הכניסה להליך – בניגוד לתיקון 47 ,מאפשר תיקון 57 לחייבים שהיקף חובותיהם
מגיע עד לסך של  2,000,000 ₪ להיכנס להליך ) במקום הסך של 800,000 ₪ כפי שנקבע
בתיקון הקודם(, ובלבד שקרן החוב אינה עולה על סך של 400,000.₪
לדוגמא, חייב שכיום עומדים חובותיו על סך של 1,500,000 ש"ח כאשר הריבית בתיקים עומדת
על סך של 900,000 ,₪ יוכל להתאים להליך ההפטר בהוצאה לפועל, ובלבד שסך הקרנות
של כל התיקים, אינה עולה 400,000 ש"ח.

3 .ריכוך התנאי שעניינו עמידת החייב בצו התשלומים – בניגוד תיקון 47 ,גם חייב אשר במהלך
36 החודשים שקדמו לבקשה, שילם מחצית מצו התשלומים (כלומר 18 חודשים מתוך 36 )
עשוי להתאים למסלול ההפטר בהוצאה לפועל, ובלבד שיסלק את יתרת חוב הפיגורים )כלומר
שישלם את רטרואקטיבית בגין 18 התשלומים שלא שילם(.
זה המקום לציין, כי במקרים מסוימים, רשאי רשם ההוצאה לפועל להפעיל את שיקול דעתו
ולתת הפטר גם לחייבים שלא עמדו בצו התשלומים.

4 .הסדר חוב ישיר מול הנושים – לרשם ההוצאה לפועל הסמכות לאשר הסדר חוב המוסכם בין
החייבים לנושים, וזאת גם במקרים בהם החייב אינו זכאי להפטר.

5 .הפעלת שיקול דעת ומתן סמכות רחבה לרשמי ההוצאה לפועל ליתן הפטר לחייבים בעלי
נכסים – בניגוד לתיקון 47 ,במסגרתו חייב שבבעלותו נכסים הניתנים לעיקול/מימוש לא יוכל
להיכנס למסלול ההפטר בהוצאה לפועל, רשאי הרשם )בהתאם לתיקון 57 ) לבחון את תועלת
הנושים שעשויה להתקבל ממימוש הנכס, ובמקרים שאכן ישנה תועלת כזאת, אף ליתן
הפטר גם לחייבים שבבעלותם נכסים.
תיקון 57 מגיע ככל הנראה בעקבות הכישלון הנחרץ של תיקון 47 שנכנס לתוקף כהוראת שעה
בספטמבר 2015.
דרישות הסף והתנאים המחמירים מנעו עד כה, מחייבים רבים, לגשת ולבחון זכאותם להפטר במסגרת
ההוצאה לפועל.
כעת, מכניסתו לתוקף של תיקון 57 התנאים והדרישות משתנים, כך שיותר ויותר חייבים יוכלו ליהנות
מהמסלול היעיל של הפטר בהוצאה לפועל.

למידע נוסף השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם