ניתן להגיש בקשת חדלות פירעון בגין חובות העולים על סך של 53,745.48 שקלים חדשים.

יחד עם זאת, במקרים מיוחדים, רשאי  רשם ההוצאה לפועל תת צו לפתיחת הליכים ליחיד שסך חובותיו אינו עולה על 53,745.48 שקלים חדשים, ובלבד שמצא כי יש טעמים מיוחדים המצדיקים זאת, ובכלל זה אם מתנהלים נגד היחיד הליכים לפי פקודת המסים (גבייה).

(ג)   בקשה כאמור בסעיף קטן (א)(2) או (ב) יכול שתוגש לרשם ההוצאה לפועל בכל אחת מלשכות ההוצאה לפועל שבהן פועל מסלול חדלות פירעון כאמור בסעיף 189; לבקשה כאמור יצרף היחיד את המסמכים המנויים בסעיף 104(ב).

כאמור, ניתן להגיש בקשת חדלות פירעון בגין חוב העולה על סך של 53,745.48 ₪. סכום סף זה נקבע על מנת להבטיח שרק אנשים הנאבקים באמת בבעיות חוב משמעותיות יהיו זכאים להליכי חדלות פירעון.

יחד עם זאת, כפי שציינו קודם לכן, ישנם כמה חריגים לכלל זה. למשל, אם מתנהלים הליכי גביה נגד אדם פרטי לפי פקודת המסים (גביה), ייתכן שהוא יוכל לפתוח בהליכי חדלות פירעון גם אם סכום החוב הכולל נמוך מ-53,745.48 ₪. חריג זה מכיר בכך שאנשים העומדים בפני חובות הקשורים למס עלולים להימצא במצב כלכלי קשה במיוחד וייתכן ויזדקקו להגנות שמציעות הליכי חדלות פירעון.

מעבר לכך, גם אם סך חובותיו של החייב יעלה על 53,745.48 ₪, עדיין רשאי בית המשפט לסרב לפתוח בהליכי חדלות פירעון אם יקבע כי אין לכך נימוקים תקפים. זה מבטיח שרק מי שבאמת זקוק להגנות של הליכי חדלות פירעון יוכל לגשת אליהם.

כמו כן, במידה והפרט מעוניין לרשום את ביצוע בקשת חדלות הפירעון, עליו לצרף את המסמכים הדרושים ולהגיש את הבקשה לאחת מלשכות ההוצאה לפועל שבהן פועל מסלול חדלות הפירעון. כך מובטח כי העתירה תטופל כראוי וכי זכויות הפרט של החייב תהיינה מוגנות לאורך כל הליכי חדלות הפירעון.

ככלל, הכללים לגבי גובה החוב הנדרש לפתיחת הליכי חדלות פירעון בישראל נועדו להבטיח שרק אנשים המתמודדים באמת ובתמים עם בעיות חוב משמעותיות יהיו זכאים להגנות שמציעות הליכי חדלות פירעון. יחד עם זאת, הכללים מכירים בכך שייתכנו חריגים לסכום הסף בנסיבות מסוימות, כגון כאשר מדובר בחובות הקשורים למס.