ביטול הענקות והעדפות בפשיטת רגלביטול הענקות והעדפות בפשיטת רגל

ביטול הענקה שנעשתה במהלך השנתיים שקדמו לפשיטת הרגל – אם העניק אדם נכסים ונעשה פושט רגל לפני שעברו שנתיים מיום ההענקה, תתבטל הענקה כלפי הנאמן לנכסי החייב פשוט הרגל (סעיף 96 א' לפקודת פשיטת הרגל).

ביטול הענקה שנעשתה במהלך 10 השנים שקדמו לפשיטת הרגל – אם העניק אדם נכסים ונעשה פושט רגל לפני שעברו 10 שנים מיום ההענקה, תתבטל הענקה כלפי הנאמן לנכסי החייב פשוט הרגל, אלא אם כן, הוכיח מקבל הרכוש כי זכותו של המעניק ברכוש עברה אליו וכי במועד ההענקה היה המעניק בעל יכול כלכלית לפרוע את כל חובותיו מבלי להיזקק לנכס הכלול בהענקה (סעיף 96 ב' לפקודת פשיטת הרגל).

חרף האמור, ההענקות הבאות אינן בטלות (סעיף 96 ג' לפקודת פשיטת הרגל).

 1. הענקה שנובעת מנישואין ולפניהן.
 2. הענקה לטובת קונה או בעל שעבוד בתום לב ובתמורה.
 3. הענקה של נכס שהגיע למעניק בזכות אשתו , לטובת אשתו או ילדיו.

ביטול העדפת מרמה לנושים 3 חודשים לפני שהוגשה בקשה למתן צו כינוס (סעיף 98 לפקודת פשיטת הרגל).

כל תשלום או העברת נכסים או שעבודם או התחייבות לתשלום, שעשה פושט הרגל לטובת נושה מסוים, בתוך תקופה של 3 חודשים שלפני שהוגשה בקשה למתן צו כינוס, מתוך מטרה לתת לאותו נושה עדיפות על פני נושי אחרים, יהיו בטלים כלי הנאמן בפשיטת רגל, אלא אם מדובר באדם שרכש קניין בתום לב ובתמורה מידי נושה של פושט הרגל (כלומר, רכישה של צד ג').

שמירת עסקאות שנעשו בתום לב טרם מתן צו הכינוס (סעיף 99 לפקודת פשיטת הרגל)  

במקרה של פשיטת רגל, לא יבוטלו העסקאות הבאות שנעשו בתום לב, לאחר מעשה פשיטת הרגל וטרם מתן צו הכינוס, ובלבד שלצד השני לעסקה לא היה מידע בדבר מעשה פשיטת הרגל של החייב, להלן העסקאות:

 1. תשלום מאת פושט הרגל לאחד מנושיו.
 2. תשלום או מסירה לפושט הרגל.
 3. המחאה מאת פושט הרגל בתמורה.
 4. חוזה או עסקה שעשה פושט הרגל או שנעשו עמו בתמורה.

שמירת תשלומים לפני מתן צו הכינוס (סעיף 100 לפקודת פשיטת הרגל)  

במקרה של פשיטת רגל, יישמר תוקפן של העסקאות הבאות שנעשו בתום לב, לאחר מעשה פשיטת הרגל ולפני מתן צו הכינוס, ובלבד שהצד השני לעסקה לא ידע אודות מעשה פשיטת הרגל של החייב, להלן העסקאות:

 1. הצד השני עשה את העסקה לפני היום שבו ניתן צו הכינוס.
 2. הצד השני עשה את העסקה בלי שידע כי הוגשה בקשה למתן צו כינוס.
 3. הצד השני עשה את העסקה במהלך העסקים הרגיל או בתום לב.

עסקים עם פושט הרגל שנעשו לאחר ההכרזה על פשיטת רגל (סעיף101 א' לפקודת פשיטת הרגל)  

כל העסקאות שעשה פושט הרגל לגבי נכסים שרכש פושט הרגל לאחר ההכרזה על פשיטת הרגל, יהיו תקפות בהתקיים התנאים הבאים:

 1. העסקאות נעשו בתום לב ובתמורה.
 2. העסקאות נעשו לפני התערובת הנאמן.

קיצור תקופת ביטול הענקה הברחת נכסים – עמירם אלקובי

למידע נוסף השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם