הפחתת צו התשלומים

בהתאם לסעיף 111 לפקודת פשיטת הרגל – יקבע בית המשפט בצו הכינוס את גובה צו התשלומים החודשי המושת על החייב. גובה צו התשלומים נקבע ביחס להכנסותיו והוצאותיו החודשיות של החייב ובני משפחתו המתגוררים עמו. בנוסף, נלקח בחשבון פוטנציאל סך הכנסותיהם של החייב ובני משפחתו המתגוררים עמו.

הלכה פסוקה היא באיזון הנכון שיש לעשות בין האינטרסים של שני הצדדים, הרי שאין מקום להטיל על החייב תשלום שאין הוא מסוגל לשלמו. (ראו למשל: "ע"א 2831/91 פרידה כהן ואח' נ' הכונס הרשמי, פ"ד מה (4) 215).

הפחתת צו תשלומים

גובה התשלום החודשי יקבע בהתאם להכנסתו הפנויה של החייב, כלומר, כל הכנסתו הפנויה שתיוותר לאחר קיזוז הוצאותיו החודשיות – תוקצה לקופת הכינוס (ובלבד שאין המדובר בהוצאות מופרזות שאינן מתאימות לחייב המצוי בהליך פשיטת הרגל).

אי עמידה בצו התשלומים מצד החייב עלול להביא לביטול צו הכינוס ולביטול הליך פשיטת הרגל, לכן חייב המתקשה לעמוד בצו התשלומים, או חושש שלא יעמוד בו, רשאי להגיש בקשה לבית המשפט המחוזי הדן בפשיטת הרגל בעניינו, במסגרתה יבקש להפחית את צו התשלומים החודשי.

מלבד האמור לעיל, בקשה להפחתת צו התשלומים יכול שתהא מוגשת בשל שינוי לרעה בהכנסותיהם  או בהוצאותיהם החודשיות של החייב ובני משפחתו, עקב נסיבות שונות שחלו בחייהם, כגון: פיטורין ממקום עבודתם, פציעה/מחלה/שינוי במצב הרפואי של החייב ו/או בני משפחתו, הוצאות בלתי צפויות שהושתו על החייב ו/או בני משפחתו בעל כורכם.

יובהר, כי חייב יכול להגיש בקשה להפחתת תשלומים חודשיים, עוד בטרם נקלע לקושי בתשלום, במסגרתה יבקש להתחשב בהכנסותיו ובהוצאותיו המינימאליות ובפוטנציאל ההשתכרות שלו ושל בני משפחתו המתגוררים עמו.

במסגרת הבקשה, נדרש החייב לפרט מדוע הוא אינו מסוגל לעמוד בצו התשלומים ולהציג בפני בית המשפט את הכנסותיו והוצאותיו החודשיות. עליו להגיש בקשתו לבית המשפט המחוזי הדן בהליך פשיטת הרגל בעניינו ולמסור העתק מבקשתו לכונס הנכסים הרשמי ולמנהל המיוחד/נאמן. בטרם תינתן החלטת בית המשפט, רשאי בית המשפט לבקש לשמוע את החייב ואת עמדתם של הכונ"ר ובעלי התפקיד בדבר ההפחתה הדרושה.

זה המקום להזכיר, כי הנחיית כונס הנכסים הרשמי בדבר אופן חישוב התשלום החודשי לחייב המצוי בהליך פשיטת רגל, מבוססת על המלצות דו"ח ועדת חריס ומשלימה את הנחיות הכונס הרשמי לעדכון ניהול הליך פשיטת הרגל שפורסמו באוגוסט  2013 (רפורמה). בהתאם להנחיה, תקבע תכנית פירעון המאזנת בין זכותו של החייב ובני משפחתו למחייה הולמת בכבוד ובין זכותם של הנושים להביא למיצוי מלוא יכולתו של החייב לפרוע את חובותיו בתקופה שנקצבה. בחישוב התשלום החודשי יש להותיר בידי החייב ומשפחתו תקציב הוצאות כולל הדרוש להם למחיה בכבוד, ומנגד, יידרש החייב למצות את מלוא כושר ההשתכרות שלו.

למידע נוסף השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם