פתיחה וניהול חשבון בנק בפשיטת רגל

פתיחת חשבון בנקבעת מתן צו הכינוס, מוסרות ההגבלות אשר רבצו על החייב שעה שאלה התנהלו בעניינו באמצעות לשכות ההוצאה לפועל, כך שמרגע מתן צו הכינוס רשאי החייב לפתוח ולנהל חשבון בנק (ללא אשראי וללא שיקים) על מנת שיוכל לנהל את הכנסותיו והוצאותיו החודשיות ללא חשש שאלה יעוקלו.

לעיתים אנו נתקלים במקרים, בהם חרף צו הכינוס, מתנגד הבנק או נמנע מפתיחת חשבון בנק לחייב המצוי בהליכי פשיטת רגל, ועל כן אנו נאלצים להגיש לבית המשפט בקשה שיורה לבנק לפתוח חשבון בנק ע"ש החייב.

המפקח על הבנקים הוציא הוראה ש מגדירה ספציפית מהם המקרים בהם תאגיד בנקאי מחויב להיענות לבקשת לקוח לפתוח חשבון עובר ושב ביתרת זכות, להלן הוראת המפקח בעניין זה:

הוראה 422 – פתיחת חשבון עובר ושב ביתרת זכות וניהולו תת סעיף 5 "סירוב בלתי סביר"

א) תאגיד בנקאי לא יסרב לפתוח חשבון ללקוח, רק בשל היות הלקוח אחד או יותר מאלה:

1 )לקוח מוגבל, או לקוח מוגבל חמור, או לקוח מוגבל מיוחד, כמשמעות בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א- 1981 , לרבות לקוח כאמור ש הוגבל בעבר לפי הוראות חוק זה.

2 )לקוח בהליך פשיטת רגל , לרבות לקוח שהיה בעבר בהליך פשיטת רגל.

3 )לקוח אשר הוטל עיקול על חשבונותיו.

4 )לקוח אשר מתנהל, או התנהל בעבר, בינו לבין תאגיד בנקאי אחר, הליך משפטי שמקורו בגביית חוב .

ב) על אף האמור בס"ק (א), היה הלקוח בהליך פשיטת רגל, וטרם הופטר מחובותיו, רשאי התאגיד הבנקאי להתנות את פתיחת החשבון, או את ניהולו בהתאם לסעיף 8 להוראה זו, בקבלת אישור מראש של הנאמן או המנהל המיוחד.

ג) האמור בס"ק (א) לא יחול לגבי לקוח המבקש לפתוח חשבון עבור אחר , מכוח דין, מינוי, או הסכם.

פתיחה וניהול חשבון בנק במהלך הליך חדלות פירעון

למידע נוסף השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם