צו כינוסתוצאותיו של צו הכינוס

(סעיף 20 לפקודת פשיטת הרגל)

"ההליכים עד לדיון בבקשה להכרזת פשיטת רגל נועדו למצות ככל הניתן את בירור הנתונים הנדרשים לצורך התוויית תמונת-מצב, המשקפת באופן מלא ומדויק את היקף נכסיו הקיימים של החייב במועד נתון, ואת פוטנציאל השתכרותו, וכדי להבטיח עד למירב האפשרי את פרעון חובותיו לנושים. רק בקבלת תמונת נתונים שלמה כאמור, ניתן לאזן כראוי בין המגמה להבטיח את טובת הנושים בחלוקה יעילה ואמינה של מלוא נכסי החייב, לבין הרצון לאפשר את שיקומו של החייב, עד כדי הפטר, המאפשר לו פתיחת פרק חיים חדש, גם אם בסופו של יום לא פרע את מלוא חובותיו לנושים מחמת אי יכולת כלכלית.

השגת מגמות משולבות אלה, תוך איזונן הראוי, מחייב קיום תום לב מלא מצד החייב בבירור מלוא הנתונים המתייחסים הן לנכסיו והן ליכולת השתכרותו הפוטנציאלית. זהו תום הלב הנדרש בהתנהלות החייב במהלך הליכי כינוס הנכסים בעניינו. בלא גילוי וחשיפה מלאים של כל הנתונים הקשורים למצבו הכלכלי, לא ניתן להגיע להסדר הוגן של חלוקת נכסי החייב לנושים לצורך פרעון, ולו חלקי, של חובותיו כלפיהם".

ע"א 7994/08  דוד גוטמן נ' כונס הנכסים הרשמי  בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים.

 1. עיכוב הליכים אוטומטי (סעיף 20 לפקודת פשיטת הרגל) – נושה שיש לו חוב בר תביעה אינו רשאי להמשיך לנהל או לפתוח בהליכים המשפטיים או הליכי הגבייה בהם החל, אלא, ברשות בית המשפט (למעט נושה מובטח שזכאי לממש את ערובתו) .

עיכוב ההליכים אינו חל על הנושה המובטח (סעיף  ב'20 לפקודת פשיטת הרגל) ורע"א 5671/08 אלבז נ' בנק לאומי למשכנתאות בע"מ.

 1. מינוי כונס הנכסים הרשמי/מנהל מיוחד לנכסי החייב – וזאת עד להכרזת החייב כפושט רגל, כאשר בעת ההכרזה ממונה המנהל המיוחד לנאמן על נכסי החייב.
 2. נקבע מועד לדיון בהכרזת החייב כפושט רגל – בית המשפט יקבע בצו הכינוס את מועד הדיון בו תידון בקשת החייב להכרזתו כפושט רגל (לאחר שחלפו 6 חודשים לפחות מיום שניתן צו הכינוס). על החייב להודיע לנושיו בדבר מועד דיון זה, הן באמצעות שליחת הודעה כדין והן באמצעות פרסום ברשומות ובעיתון יומי.
 3. קביעת צו תשלומים – בית המשפט יקבע בצו הכינוס את גובה צו התשלומים החודשי אשר על החייב לשלם (סעיף 111 לפקודת פשיטת הרגל).

הלכה פסוקה היא באיזון הנכון שבין האינטרסים של שני הצדדים, הרי שאין מקום להטיל על החייב תשלם שאין הוא מסוגל לשלמו. (ראה למשל: "ע"א 2831/91 פרידה כהן ואח' נ' הכונס הרשמי, פ"ד מה(4) 215).

 1. הגשת תביעת חוב – נושה רשאי להגיש תביעת חוב תוך 6 חודשים מיום מתן מו הכינוס.
 2. הסרת ההגבלות על חייבים בהוצאה לפועל – הגבלה שהוטלה על חייב בהליכי הוצאה לפועל, תוסר עם מתן צו מו הכינוס בהליך פשיטת הרגל.
 3. הליכי הוצאה לפועל שלא הושלמו טרם ניתן צו הכינוס – (סעיף 91 לפקודת פשיטת הרגל).
 • הליכי הוצאה לפועל שפתח בהם נושה לגבי נכסים של החייב, לרבות עיקול חוב המגיע לחייב, יהיו תקפים כלפי הנאמן, רק אם השלים אותם הנושה לפני יום מתן צו הכינוס ולפני שנודע לו כי הוגשה בקשה למתן צו כינוס או כי החייב עשה מעשה פשיטת רגל.

לגבי נכסים – הושלמו ההליכים רק אם נתפסו ונמכרו טרם מתן צו הכינוס.

בעיקול חוב – הושלמו ההליכים רק בעת פירעון החוב טרם מתן צו הכינוס.

 • ואולם, זכותו של מי שרכש נכסים של פושט הרגל בהוצאה לפועל, בתום לב, מידי מנהל לשכת ההוצאה לפועל, תהא עדיפה על זכותו של הנאמן, כך שהעסקה עמו לא תבוטל.
 • אם נתפסו נכסים של חייב בהליכי הוצאה לפועל, ולפני שנמכרו או לפני שנתקבל או נגבה בהוצאה לפועל מלוא הסכום הנתבע בביצוע, נמסרה הודעה למנהל לשכת ההוצאה לפועל כי ניתן צו כינוס נגד החייב, ימסור מנה הלשכה לכונס הרשמי או למנהל המיוחד את הנכסים וכל הכסף שנתקבל, אולם דמי ההוצאה לפועל יהיו שעבוד ראשון על הנכסים או על הכסף שנמסרו.
 • כאשר נכסי החייב כבר נמכרו בהליכי הוצאה לפועל, ניכה מנהל לשכת ההוצאה לפועל את דמי ההוצאה לפועל מדמי המכר ויעכב בידו את היתרה ב – 14 ימים.

ככל שתוך 14 הימים תימסר לו הודעה שהוגשה בקשה למתן צו כינוס, וניתן צו כינוס נגד החייב – ישלם מנהל לשכת ההוצאה לפועל את היתרה לכונס הנכסים הרשמי או לנאמן.

 1. צו עיכוב יציאה מן הארץ – בית המשפט רשאי לתת צו עיכוב יציאה מן הארץ נגד החייב.
 2. הערה בפנקסי המקרקעין – לבקשת הכונס הרשמי או המנהל המיוחד, יבדוק רשם המקרקעין אם החייב הוא בעל נכס מקרקעין, וככל שכן, תירשם הערה בדבר צו הכינוס.
 3. הגשת דוחות דו חודשיים – החייב יגיש אחת לחודשיים דוחות בדבר הכנסותיו והוצאותיו של התא המשפחתי המתגורר עמו.
 4. ביצוע חקירה ע"י המנהל המיוחד והגשת חוות דעת לבית המשפט – המנהל המיוחד יקיים חקירה מקיפה בדבר הכנסותיו , הוצאותיו ונכסיו של החייב לשם הכנת חוות דעת/דו"ח מסכם שתוגש/יוגש לבית המשפט.

בהיעדר התייצבות של החייב לחקירה – רשאי בית המשפט לדחות את בקשת החייב לפשיטת רגל ולבטל את צו הכינוס ואת הצו לעיכוב הליכים (ובלבד שהבקשה הוגשה ע"י החייב).

 1. סטאטוס של לקוח מוגבל מיוחד – המשמעות היא שלילת האפשרות לנהל חשבון שיש בו אשראי. חשוב לדעת, כי כיום קיימת הוראה לאפשר לחייב כזה לנהל חשבון בנק כדי שיוכל לקבל קצבה או שכר, אך ללא אשראי וללא אפשרות למשוך שיקים.
 2. הגבלת השימוש בכרטיסי חיוב –  חל איסור על החייב לעשות שימוש בכרטיס אשראי (למעט בנסיבות מיוחדות ובאישור).
 3. איסור ייסוד תאגיד או עניין בו –  חל איסור על החייב להיות בעל מניות או בעל עניין בתאגיד, באופן ישיר או עקיף, למעט בנסיבות מיוחדות ובאישור.

למידע נוסף השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם