תוצאות הכרזת החייב כפושט רגל

"המבחן העיקרי להכרזתו של חייב כפושט רגל, על פי הפקודה והכללים שהתפתחו בפסיקה, הוא אם  החייב נהג בתום לב עובר להליכי פשיטת הרגל ובמהלכם. בהעדר תום לב, אין החייב זכאי לחסות בצל המטריה של הפקודה." [שלמה לוין ואשר גרוניס פשיטת רגל 173 (מהדורה שלישית, 2010); כן, ראו: ע"א 5503/92 קירצמן נ' כונס הנכסים הרשמי, פ"ד מט(1) 749, 756 (1994); וראו, גם: ע"א 6021/06 פיגון נ' כונס הנכסים הרשמי (פורסם בנבו, 9.8.2009)].

תוצאות הכרזת החייב כפושט רגל

(זה המקום להזכיר, כי בהתאם לרפורמה הנהוגה ע"י כונס הנכסים הרשמי מיום 1.9.2013, חוסר תום לב משמעותי ביצירת החובות והסתרת מידע מצדיק קביעת תכנית פירעון לתקופה ממושכת יותר ואף לשלילת ההפטר מהחייב (אולם  בניגוד לפסיקה האמורה, פחות ופחות יוביל לביטול ההליך. רק במקרים חריגים בנסיבות בלתי מוסריות חמורות, יורה בית המשפט על דחיית בבקשה עקב חוסר תום לב ביצירת החובות).

להלן תוצאות הכרזת החייב כפושט רגל:

 1. לאחר סיום הליכי החקירה, יגיש המנהל המיוחד/כונס הנכסים הרשמי דו"ח מסכם בדבר מצבו הכלכלי, נכסיו וכושר הפירעון של החייב, המהווה מסגרת להמשך ניהול הליך פשיטת הרגל של החייב.
 2. לאחר שימוצו הליכי החקירה, יתקיים דיון בהכרזת החייב כפושט רגל (בית המשפט יקבע את מועדו בצו הכינוס), כאשר בתום הדיון, רשאי בית המשפט לקבוע כדלקמן:
 • להכריז על החייב כפושט רגל ומרגע זה יוטלו על החייב הגבלות מסוימות ונכסי החייב יוקנו לנאמן לצורך חלוקתם לנושיו (על החייב לשלוח לכול נושיו את צו ההכרזה שקיבל וכן לפרסם צו זה בעיתון יומי וברשומות).
 • לדחות את הבקשה, אם שוכנע שהוגשה במטרה לנצל לרעה את ההליך.
 • להכריז על החייב כפושט רגל ולקבוע תכנית פירעון, במסגרתה ישלם החייב צו תשלומים חודשי למשך תקופה נוספת (הפטר מותנה).
 • להכריז על החייב כפושט רגל ולהורות על מימוש נכסי החייב.
 • לאפשר לחייב להגיע להסדר עם נושיו, בדרך של פשרה או הסדר (בין אם הוכרז ובין אם לאו).
 • ליתן לחייב הפטר חלוט מכל חוב בר תביעה.
 1. משהוכרז החייב כפושט רגל, ממונה המנהל המיוחד כנאמן לנכסי החייב, כך שכל נכסי החייב יוקנו לנאמן ויהיו ניתנים למימוש וחלוקה בין נושיו.
 2. הכרזה על אדם כפושט רגל גוררת אחריה את ההגבלות המפורטות להלן (סעיף 42 א' לפקודת פשיטת הרגל, סעיף 227 א' לחוק החברות וסעיף 48(3) לחוק לשכת עורכי הדין) :
 • החייב נרשם כלקוח מוגבל מיוחד, כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי.
 • החייב לא יעשה שימוש בכרטיס אשראי, אלא באישור מראש של בית המשפט או הנאמן.
 • החייב לא ייסד תאגיד ולא יהא בעל עניין בו, אלא באישור מראש של בית המשפט או הנאמן.
 • החייב לא יתמנה כדירקטור בחברה.
 • ככל ומדובר בחייב שהוא עורך דין, חברותו בלשכת עורכי הדין פוקעת עם הכרזתו כפושט רגל.

למידע נוסף השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם